Nyheder

Referat af bestyrelsesmøde 28. august 2019

Referat af bestyrelsesmøde i Sorø Økosamfund d. 28.8.2019
Tilstede: Michael Torp, Ulla Martens, Carsten Ø Andersen, Jens Mathiassen, Esther Nielsen.
Afbud: Jakob Kaufmann, med på telefon under punkt 4.

Dagsorden
1.Valg af ordstyrer og referent
2.Godkendelse/tilføjelser til dagsorden
3.Behov for justering af strategi? – eller målsætning?
4.Opsummering på Bærebo’s udmeldinger (Jakob)
5.Medlemsmøde (Carsten)
6.Medlemsstatus og evt. ændring af opskrivningsprocedure (Michael)
7.Hjemmesiden og Facebook – vedligeholdelse/opkvalificering (Michael)
Evt.

Ad. pkt. 1.:
Ulla valgt til ordstyrer. Esther er referent.

Ad. pkt. 2.:
Blev godkendt.

Ad. pkt. 3.:
Der var enighed om at målet er uændret og det fortsat er højt prioriteret, at økosamfundet kommer til at omfatte Almennyttigt byggeri.
Strategien er at vi hurtigst muligt får en klar aftale med Bærebo.
Vi vurder at kommunen efter næste kommunalvalg vil være venligere stemt for etablering af økosamfund i Sorø.
I yderste konsekvens vil tidshorisonten til etablering af Sorø økosamfund blevet væsentligt forlænget, i det tilfælde skal det vurderes om indskuddene skal tilbagebetales til medlemmerne.
Hvis det ikke viser sig at være muligt at etablere lejeboliger til fornuftige huslejer, vurdere vi at det nu hvor renten er lav bør undersøges hvad økonomien i etablering af en andelsboligsforening vil være. Vi er dog enige om at ren andelsboligforening kun er en strategi hvis alle andre muligheder
for etablering af økosamfundet på Rødstensgrunden er udtømt.
Esther kontakter byggefirmaet ”Egen Vinding og Datter” (er pioner på bæredygtigt byggeri)

Ad. pkt. 4.:
Jakob var med på telefon under dette punkt.
Der var enighed om at vi fortsætter dialogen med Bærebo.
Idet vi ønsker at fremlægge et beslutnings oplæg om fortsat samarbejde med Bærebo, på næstemedlemsmøde – Vi har behov for:
Et statusmøde med Bærebo hvor hele bestyrelsen af økosamfundet har mulighed for at deltage
At Bærebo laver et estimat på forventet husleje i en Bærebo projekt lejligheder i Sorø.
Det mener vi er muligt, idet vi med rimelig stor sikkerhed, kan fastsætte kvadratmeter prisen på en bygningsparcel på Rørstensgrunden.
Jakob skriver til Bærebo med forslag om et møde i september.

Ad. pkt. 5.:
Der blev fastsat to datoer for medlemsmøder mandag d.7. oktober eller mandag d.21.oktober.
Michael reservere lokale på Værkerne.
Punkter til medlemsmøde:
Præsentation af Bærebo og Bærebo projektet (tidsplan, økonomi og koncept)
Præsentation af anden finansiering af byggeri på Rørstensgrunden.
Oplæg til økonomi i et andelsboligforening (nødstilfælde hvis lejeboligbyggeri viser sig at blive meget dyrt)

Ad. pkt. 6.:
Vi stopper med at modtage indskud til vi kender fremtiden for projektet på Rørstensgrunden.

Ad. pkt. 7.:
Hjemmesiden køre videre i sit nuværende layout, Michael opdater med referater mm.
Vi skal huske at tjekke om der er aktivitet på Facebook og svare på indlæg og spørgsmål. Carsten holder øje med Facebook.

Evt.
Vi mindede hinanden om, at vi skal huske dyrkningsparcellen.
Michael orienterede om af Sorø Kommune udbyder 15 parceller til bæredygtig bosætning ved Broby Græslod.

Referat af bestyrelsesmøde 29 apil

Referat bestyrelsesmøde 29 april

Referat af bestyrelsesmøde i Sorø Økosamfund d. 29.4.2019

Tilstede: Michael Torp, Ulla Martens, Carsten Ø Andersen, Esther Nielsen, Jakob Kaufmann (supl.).

Afbud: Jens Mathiassen

Ad. pkt. 1.:

Michael valgt til ordstyrer. Jakob er referent.

Ad pkt. 2.:

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand: Michael Torp.  Næstformand: Esther Nielsen. Kasserer: Ulla Martens, som assisteres praktisk regnskabsmæssigt af Elisabeth.

Ad. pkt. 3.:

Jakob refererede sine kontakter med med Niels Aalbæk Jensen (Sorø byråd: Å), Landsforeningen af økosamfund, Permatopia og ”Bærebo” vedr. spørgsmålet om en bebyggelse med en blanding af ejerboliger og almennyttige lejer-boliger. Erfaringen viser at det er besværligt, men ikke umuligt, bl.a. fordi man så arbejder med to forskellige lovgivninger og fordi nogle kommuner er skeptiske overfor almennyttigt byggeri.

Niels Aalbæk J. mener at borgmesterens udmelding om at han ikke ønsker leje-boliger, primært er økonomisk begrundet (medfinansieringen på 10%) og opfordrede os til at tage et ny møde med borgmesteren.

Stemningen var for at arbejde videre med både lejer- og ejer-boliger i Sorø Øko-samfund, men vi har brug for mere viden om hvordan.

Både ”Bærebo” og Permatopia har projekter med blanding af ejer- og lejer-boliger og vi vil trække på viden og know-how derfra. Michael og Jakob vil arrangere et møde med dem.

Først derefter tager vi stilling til grundlaget for et nyt møde med borgmesteren.

Esther refererede fra sine kontakter med pensionsselskaber vedr. financiering; foreløbig PENSAM, som er interesserede, men måske ikke helt på linje med vore visioner. Esther og Michael følger op med kontakter til flere.

Ad. pkt, 4.:

Vi har set nærmere på Bærebo´s projektkoncept, som ser lovende ud; har værdier og visioner i høj grad på linje med vore og har professionelle fag-kompetencer tilknyttet, som vi godt kunne bruge. Se: www.baerebo.dk.   Bærebo vil gerne samarbejde (søger netop nu nye projekter på Sjælland), så vi vil på mødet med dem (ad. pkt.3) undersøge hvad de tilbyder og hvad det vil indebære. Men vi vurderede at en form for samarbejde er givtigt for os.

I sidste ende er vores valg, om vi vil bruge dem delvist som rådgivere, eller lade dem overtage hele processen. Det vurderes på nyt bestyrelsesmøde.

Ad.pkt. 5.:

Hjemmesiden skal opdateres og vi skal sikre os at overholde persondatalovens regler mht. udsendelse af nyhedsbreve og persondata. Hjemmesiden må også gerne tage sig bedre ud end nu. Vi besluttede at tre-dele opgaven:

Michael er ansvarlig for og tager stilling til hvilke opdateringer og nyheder der skal på hjemmesiden hvornår.

Esther tilser at den overholder persondataloven og opretter nyhedsbrev-modul.

Ulla´s mand står for praktisk at vedligeholde hjemmesiden efter Michaels bud.

Ad.pkt. 6.:

Bestyrelsens kommende tiltag er dermed:

 • Møde med Bærebo og evt. repr. fra Permatopia (Michael, Jakob & Esther)
 • Fortsat kontakt med pensionsselskaber (Esther & Michael)
 • Opdatering mv. af hjemmeside – ad. pkt. 5
 • nyt møde med borgmesteren (Michael , Ulla m.fl.)

Ad. pkt. 7.:

Næste medlemsbegivenhed bliver medlemsdag i ”hulelandsbyen” v.Kongskilde. Carsten finder en dato i ultimo august / primo sept. og kontakter Sofie.

Evt.:

Carsten foreslår at vi skifter til Merkur bank.

Ref.:  Jakob Kaufmann

Bestyrelsesmøde 30. januar

Sorø Økosamfund, bestyrelsesmøde, Referat d. 30.01.2019
Tilstede: Carsten, Karen, Michael
Valgt til ordstyrer: Karen, som referent: Michael
1. Nyt fra politikerne – skal vi forsætte det ’politiske spor’?
Svar fra Anne Madsen gav ikke nyt. Vi forfølger ideen om et dialogmøde – tages op på næste bestyrelsesmøde.
Udkast til mail om venteliste godkendt.
Spørgsmål til Inger/ Jens: kan vi få adgang til hjemmesiden (brugernavn og password) og underskrift til banken af ny underskriftberettiget (det sidste er efterfølgende løst – ref.).
2. Alternativ finansiering.
Vi kontakter pensions-selskaber telefonisk inden vi sender Jens’ materiale. Vi spørger Ester om hun behøver sparring. Michael er kontaktperson i bestyrelsen.
3. Generalforsamling/medlemsmøde
G.F. afholdes søndag d. 31. marts kl. 15-16.30
Der skal findes 1 nyt bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter. Vi opfordrer medlemmer til at opstille. Valg af ny kasserer er vigtigst. Vi minder om kontingentbetaling i næste mail med indkaldelsen til GF.
4. Medlemsdagen
Der er pt. 17 tilmeldte og 3 afbud. Planlægning er i gode hænder. Der lægges op til stort deltagerengagement. Vi beder om betaling for madindkøb på dagen, foreningen dækker et evt. underskud.
5. Andet
Vi har fået en henvendelse om deltagelse i platform om partnerskaber. Vi takker ja – Karen vil følge op.

referat bestyrelsesmøde – Sorø Økosamfund d 30.1.2019

medlemsmøde 13. jan

REFERAT AF MEDLEMSMØDE 13/1
Dagsorden:
1. Sygemelding fra Jens Wamsler. Orientering fra bestyrelsen og drøftelse af planer om varetagelse af kassererfunktionen mv.
2. Orientering fra bestyrelsen om de ændrede signaler fra borgmesteren og drøftelse af de mulige konsekvenser af en usikker tidshorisont mv. (arbejdsgrupper på stand by? Ingen optag på boliglisten?)
3. Debat om valg af strategier, f.eks.
– Påvirkning af det politiske niveau (via kontakter i byrådet)
– Offentlig debat
– Undersøgelse af alternativ finansiering
– Avisomtale af Sorø Økosamfunds rolle i forhold til FN’s verdensmål
– Andre forslag fra medlemmerne
4. Medlemsdagen 3/2 kl. 11-17
5. Evt.

Referat medlemsmode 13-1-2019

Bestyrelsesmøde dec. 2018

Bestyrelsesmøde i Sorø Økosamfund 17. dec. 2018
1. Drøftelse af kommunens udmelding og konsekvenser heraf
2. Udmelding til medlemmerne
ad 1) Vi tager kontakt til byrådsmedlemmer for at undersøge, hvad de næste skridt i er i udstykningsprocessen for Rørstensgården.
ad 2) Carsten opretter medlemsmøde på FB som begivenhed, man kan melde sig til. Medlemsmødet bliver 13. januar kl. 13-16 i Sorø Kultur- og fritidscenter.

Bestyrelsesmøde december 2018

GENERALFORSAMLING

Søndag d. 31/3 kl. 15-16.30 å Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø

Kasserer søges!

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Husk at betale kontingent: 300 kr på 5319-0000240541

SKUFFENDE MØDE MED BORGMESTEREN

På et møde med borgmesteren d. 12/12 blev det overraskende meldt ud, at vi alligevel ikke kan forvente, at kommunen inden for en overskuelig fremtid vil støtte vores ønske om at kunne bygge almennyttigt og ikke på de tre sydligste parceller på Rørstensgården. I bestyrelsen og blandt medlemmerne er der opbakning til, at vi arbejder på at få ændret den beslutning, og at vi fortsætter som hidtil med at modtage nye medlemmer og indskud, der giver ret til bolig. Vi mener nemlig, at Sorø Økosamfund vil være en gevinst for byen og helt i tråd med FN’s verdensmål, som kommunen netop har tilsluttet sig i form af ‘Vision 2022’.

Medlemsmøde 10.12 2018

På Værkerne, lok. 122, Frederiksvej 27, 4180 Sorø

18.30-19.00 Introduktion for nye medlemmer

19.00 Medlemsmøde

Dagsorden:

 1. Information/kort nyt (herunder forløb af info-møderne i Kbh og i Sorø)
 2. Præsentation af forslag om en bo-gruppe for seniorer
 3. Fremlæggelse og diskussion af boliggruppens henvendelse med vores ønskeliste til boligselskabet (obs: se vedlagt udkast)
 4. Oplæg til en konkretisering af den fælles spiseordning – som grundlag for en kommende arbejdsgruppe
 5. Deleordninger – ideer? – og hvor begynder vi?
 6. Husdyr – hvordan forholder vi os?
 7. Forslag om en medlemsdag
 8. Evt.