Nyheder

Bestyrelsesmøde 30. januar

Sorø Økosamfund, bestyrelsesmøde, Referat d. 30.01.2019
Tilstede: Carsten, Karen, Michael
Valgt til ordstyrer: Karen, som referent: Michael
1. Nyt fra politikerne – skal vi forsætte det ’politiske spor’?
Svar fra Anne Madsen gav ikke nyt. Vi forfølger ideen om et dialogmøde – tages op på næste bestyrelsesmøde.
Udkast til mail om venteliste godkendt.
Spørgsmål til Inger/ Jens: kan vi få adgang til hjemmesiden (brugernavn og password) og underskrift til banken af ny underskriftberettiget (det sidste er efterfølgende løst – ref.).
2. Alternativ finansiering.
Vi kontakter pensions-selskaber telefonisk inden vi sender Jens’ materiale. Vi spørger Ester om hun behøver sparring. Michael er kontaktperson i bestyrelsen.
3. Generalforsamling/medlemsmøde
G.F. afholdes søndag d. 31. marts kl. 15-16.30
Der skal findes 1 nyt bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter. Vi opfordrer medlemmer til at opstille. Valg af ny kasserer er vigtigst. Vi minder om kontingentbetaling i næste mail med indkaldelsen til GF.
4. Medlemsdagen
Der er pt. 17 tilmeldte og 3 afbud. Planlægning er i gode hænder. Der lægges op til stort deltagerengagement. Vi beder om betaling for madindkøb på dagen, foreningen dækker et evt. underskud.
5. Andet
Vi har fået en henvendelse om deltagelse i platform om partnerskaber. Vi takker ja – Karen vil følge op.

referat bestyrelsesmøde – Sorø Økosamfund d 30.1.2019

medlemsmøde 13. jan

REFERAT AF MEDLEMSMØDE 13/1
Dagsorden:
1. Sygemelding fra Jens Wamsler. Orientering fra bestyrelsen og drøftelse af planer om varetagelse af kassererfunktionen mv.
2. Orientering fra bestyrelsen om de ændrede signaler fra borgmesteren og drøftelse af de mulige konsekvenser af en usikker tidshorisont mv. (arbejdsgrupper på stand by? Ingen optag på boliglisten?)
3. Debat om valg af strategier, f.eks.
– Påvirkning af det politiske niveau (via kontakter i byrådet)
– Offentlig debat
– Undersøgelse af alternativ finansiering
– Avisomtale af Sorø Økosamfunds rolle i forhold til FN’s verdensmål
– Andre forslag fra medlemmerne
4. Medlemsdagen 3/2 kl. 11-17
5. Evt.

Referat medlemsmode 13-1-2019

Bestyrelsesmøde dec. 2018

Bestyrelsesmøde i Sorø Økosamfund 17. dec. 2018
1. Drøftelse af kommunens udmelding og konsekvenser heraf
2. Udmelding til medlemmerne
ad 1) Vi tager kontakt til byrådsmedlemmer for at undersøge, hvad de næste skridt i er i udstykningsprocessen for Rørstensgården.
ad 2) Carsten opretter medlemsmøde på FB som begivenhed, man kan melde sig til. Medlemsmødet bliver 13. januar kl. 13-16 i Sorø Kultur- og fritidscenter.

Bestyrelsesmøde december 2018

GENERALFORSAMLING

Søndag d. 31/3 kl. 15-16.30 å Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø

Kasserer søges!

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Husk at betale kontingent: 300 kr på 5319-0000240541

SKUFFENDE MØDE MED BORGMESTEREN

På et møde med borgmesteren d. 12/12 blev det overraskende meldt ud, at vi alligevel ikke kan forvente, at kommunen inden for en overskuelig fremtid vil støtte vores ønske om at kunne bygge almennyttigt og ikke på de tre sydligste parceller på Rørstensgården. I bestyrelsen og blandt medlemmerne er der opbakning til, at vi arbejder på at få ændret den beslutning, og at vi fortsætter som hidtil med at modtage nye medlemmer og indskud, der giver ret til bolig. Vi mener nemlig, at Sorø Økosamfund vil være en gevinst for byen og helt i tråd med FN’s verdensmål, som kommunen netop har tilsluttet sig i form af ‘Vision 2022’.

Medlemsmøde 10.12 2018

På Værkerne, lok. 122, Frederiksvej 27, 4180 Sorø

18.30-19.00 Introduktion for nye medlemmer

19.00 Medlemsmøde

Dagsorden:

  1. Information/kort nyt (herunder forløb af info-møderne i Kbh og i Sorø)
  2. Præsentation af forslag om en bo-gruppe for seniorer
  3. Fremlæggelse og diskussion af boliggruppens henvendelse med vores ønskeliste til boligselskabet (obs: se vedlagt udkast)
  4. Oplæg til en konkretisering af den fælles spiseordning – som grundlag for en kommende arbejdsgruppe
  5. Deleordninger – ideer? – og hvor begynder vi?
  6. Husdyr – hvordan forholder vi os?
  7. Forslag om en medlemsdag
  8. Evt.

 

Lokalplan vedtaget

Sorø kommune har på sit byrådsmøde den 21. november vedtaget forslaget til lokalplan for Rørstensgården:

https://soroe.dk/media/2160174/Referat-af-BY-21-november-2018-uden-lukket-sag.pdf

Det betyder, at Sorø Økosamfund i 2019 vil få mulighed for at byde end på en eller flere storparceller i dette område.

På kortet angiver den blå streg, hvordan du kan komme fra Sorø Station til Rørstensgården

 

Infomøder 25. november i København og 26. november i Sorø

 

INFORMATIONSMØDER PÅ NØRREBRO OG I SORØ

Hvor og hvornår?
Søndag 25/11 kl. 15 Sifs Plads 7, 2100 Kbh. Ø
Mandag 26/11 kl. 19 Værkerne, Frederiksvej 27, 4180 Sorø
Vi tilstræber en blandet aldersfordeling med mindst 40% børnefamilier til vores boligfællesskab,
der kommer til at ligge i grønne omgivelser tæt på skole og station. Når lokalplanen for området er
vedtaget, går byggemodningen i gang, og efteråret 2019 forventes byggestart.
Kom og hør mere og vær med til at præge projektet i planlægningsfasen!
Tilmeld dig til møderne på Facebook eller ved at sende en mail med angivelse af, hvor du gerne vil
deltage til sokosamfund@gmail.com

Høringssvar til Sorø kommune

Sorø Økosamfund har i september 2018 svaret på 2 høringer fra Sorø Kommune, en om kommunens vision 2022 og en om lokalplanen for Rørstensgården.
Du kan se vore høringssvar her:

Svar til vission 2022:
Høringssvar kommunens Vision 2022

Svar til høring om lokalplan for Rørstensgården:
høringssvar lokalplan L60

På den viste lokalplanskitse er det områderne 3, 4 og 5 længst mod syd, vi har tænkt os at byde ind på.