Nyheder

Referat af bestyrelsesmøde 28. oktober 2019

Tilstede: Esther, Carsten, Jakob og Michael. Afbud fra Ulla.

Mødets dagsorden var at samle op på medlemsmødet i sidste uge, samt at planlægge de næste skridt i forhold til Bærebo og vores kommunikation med medlemmerne.

Følgende blev besluttet:

 • Vi beder Bærebo komme med en tidsplan for projektet, fra køb af grunde til færdigt byggeri, inkl. beboerinddragelse.
 • Vi beder om en præcisering af hvad de 6,2 m2 i regneeksemplet fra mødet dækker, ud over nabolagets fælleshus. Er udearealer og det fælles-fælles (den gamle gård) indregnet?
 • Vi efterspørger de tekniske detaljer vedrørende bæredygtighed, indeklima mv. i byggematerialer hos de aktuelle entreprenører
 • Vi understreger vores ønske om at bevare den gamle Rørstensgård, i tråd med B’bos egen vision om det fælles-fælles.
 • Vi peger på de mulige fordele for et plejehjem (som påtænkes placeret på gårdens parcel) ved at være nabo til den gamle gård, som et samlings- og aktivitetscenter for områdets beboere. Carsten har ideer til et projekt herfor, i sit firma Grøn Omsorg’s regi, sammen med det kommende plejehjem.
 • Når vi har fået tilsagn fra Bærebo, at de er klar til at byde på grundene (2-4 storparceller) inviterer vi medlemmerne til en rundvisning på Rørstensgårdens jord og et kig indenfor på selve gården. Vi planlægger at fortsætte til et mødelokale hvor vi fordeler os efter interesser i arbejdsgrupper, som laver oplæg til den videre dialog med Bærebo.

Ref. Michael

Referat af medlemsmøde 21. oktober 2019

20 medlemmer, inkl. 4 fra bestyrelsen, var mødt frem.

Bestyrelsesformand Michael Torp indledte med en kort opridsning af baggrunden for mødet; dels byrådets afslag til almennyttigt byggeri på Rørstensgården, og dels bestyrelsens forslag om et tæt samarbejde med Bærebo A/S fremover.

Bestyrelsens motivation for at pege på Bærebo som samarbejdspartner er at:

 • De har værdier om bæredygtighed og beboerinddragelse som i høj grad svarer til vore
 • De har gode muligheder for at finde investorer og rejse den fornødne kapital hurtigt
 • De har erfaringer og kompetencer ift. forhandling med kommune, planlægning og byggestyring.

Bestyrelsen gav også en kort status på medlemstallet (55), samt heaf andel af indskydere (26), dvs. medlemmer med ret til en bolig når og hvis byggeriet af økosamfundet bliver en realitet.

Herefter fortalte Camilla Englyst om Bærebo’s baggrund og idegrundlag, med visuelle eksempler på fysiske udtryk, fra eksisterende bofællesskaber. Det var langt hen ad vejen en vision som flugter godt med Sorø Økosamfunds vision. Et eksempel på økonomien for en 75 m2 bolig ved henholdsvis ejer, lejer og andel blev vist (se den vedhæftede præsentation). Endelig præsenterede Bærebo et forslag om et stor-økosamfund på 5 storparceller, dvs. omtrent halvdelen af Rørstensgrunden! Præsenteret for kommunen gav forslaget dog (ikke uventet) det svar, at der skal bygges parcelhuse på nogle af parcellerne, og i sidste ende på mindst 3 af de i alt 12 storparceller.

Som en forudsætning for at lokke en investor til at bygge lejeboliger, forhandler Bærebo med kommunen om tilladelse at bygge et friplejehjem, dvs. ejet og drevet af eksterne aktører. Denne kombination af plejehjem og lejeboliger, ser en pensionskasse i flg. Bb. som en mere sikker investering. Plejehjemmet bliver ikke en del af økosamfundet, men er en forudsætning for at rejse kapitalen til at bygge lejeboliger. Friplejehjemmet foreslås placeret på den centrale storparcel med gården, hvor denne evt. kan bevares (helt eller delvist) til gavn for hele området inkl. økosamfundet. Desuden medkøbes et areal på ca. 1 hektar nord for Smedevej til økologisk dyrkning og evt. dyrehold.

Efter Camillas fremlæggelse havde medlemmerne mange spørgsmål og Camilla havde gode svar på de allerfleste. Nogle vedr. økonomien kunne hun dog af gode grunde ikke give præcise svar på endnu, men henviste til, at en del afhænger de kommende beboeres egne ønsker til graden af fællesfacilliteter, ude-arealer mv.

Anden del af mødet var forbeholdt medlemmerne, for at bestyrelsen kunne høre deres indtryk af og holdninger til et fortsat samarbejde med Bærebo. Der var lidt bekymring ift. at Bærebo endnu ikke har et fuldt ud realiseret et projekt og en tvivl om hvorvidt økonomien er realistisk omkring fællesfaciliteter (fælleshus + udearealer) i det viste pris-eksempel (her er der regnet med kun 6,4 m2, som fragår det beboede areal). Andre så det som en fordel at Bærebo ønsker at bruge os til at komme på landkortet med deres første projekt; det kan de fordi der allerede er lokalplan og byggemodning på grunden ved evt. køb nov. 2019. Tidsperspektivet fra evt. køb af grunden til færdigt byggeri er 1 – 1½ år.

Dette sammenholdt med Bærebos styrke på det finansielle og deres erfarne samarbejds-partnere gjorde, at de fremmødte medlemmerne i det store og hele udtrykte tillid til Bærebo’s vision og deres evne til at få Sorø Samfund realiseret.

Konklusionen på mødet blev at:

 • Bestyrelsen fortsætter samarbejdet med Bærebo A/S
 • Vi satser på køb af min. 2, men helst 3 storpaceller (á 18-22 boliger) med en blanding af leje-, andels- og evt. ejer-boliger.
 • Men også satser på option/forkøbsret på kommende udstykning af storparceller 2020.
 • Vi godtager planen om etablering af Fri-plejehjem, for at tiltrække pensionsselskaber som investorer.
 • Vi satser på medkøb af (en del af) af selve Rørstensgården som fælles –fælles facilitet.
 • Vi ønsker at hvert nabolag får et større fælleshus end forudsat i regne-exemplet i Bærebos præsentation (se vedhæftede) .
 • Vi medkøber areal nordvest for Smedevej (ca. 1 hektar) til dyrkning og evt. dyrehold.
 • Vi fortsat arbejder for prisbillige boliger, dog uden at gå på kompromis med bæredygtighed i materialer mv.
 • Vi undersøger muligheder for dispensationer fra lokalplanen mht. at få egen (hel eller delvis energi- og varmeforsyning.

Bærebo præsentation-Okt 2019

Referat: Michael Torp / Jakob Kaufmann

Referat af bestyrelsesmøde 28. august 2019

Referat af bestyrelsesmøde i Sorø Økosamfund d. 28.8.2019
Tilstede: Michael Torp, Ulla Martens, Carsten Ø Andersen, Jens Mathiassen, Esther Nielsen.
Afbud: Jakob Kaufmann, med på telefon under punkt 4.

Dagsorden
1.Valg af ordstyrer og referent
2.Godkendelse/tilføjelser til dagsorden
3.Behov for justering af strategi? – eller målsætning?
4.Opsummering på Bærebo’s udmeldinger (Jakob)
5.Medlemsmøde (Carsten)
6.Medlemsstatus og evt. ændring af opskrivningsprocedure (Michael)
7.Hjemmesiden og Facebook – vedligeholdelse/opkvalificering (Michael)
Evt.

Ad. pkt. 1.:
Ulla valgt til ordstyrer. Esther er referent.

Ad. pkt. 2.:
Blev godkendt.

Ad. pkt. 3.:
Der var enighed om at målet er uændret og det fortsat er højt prioriteret, at økosamfundet kommer til at omfatte Almennyttigt byggeri.
Strategien er at vi hurtigst muligt får en klar aftale med Bærebo.
Vi vurder at kommunen efter næste kommunalvalg vil være venligere stemt for etablering af økosamfund i Sorø.
I yderste konsekvens vil tidshorisonten til etablering af Sorø økosamfund blevet væsentligt forlænget, i det tilfælde skal det vurderes om indskuddene skal tilbagebetales til medlemmerne.
Hvis det ikke viser sig at være muligt at etablere lejeboliger til fornuftige huslejer, vurdere vi at det nu hvor renten er lav bør undersøges hvad økonomien i etablering af en andelsboligsforening vil være. Vi er dog enige om at ren andelsboligforening kun er en strategi hvis alle andre muligheder
for etablering af økosamfundet på Rødstensgrunden er udtømt.
Esther kontakter byggefirmaet ”Egen Vinding og Datter” (er pioner på bæredygtigt byggeri)

Ad. pkt. 4.:
Jakob var med på telefon under dette punkt.
Der var enighed om at vi fortsætter dialogen med Bærebo.
Idet vi ønsker at fremlægge et beslutnings oplæg om fortsat samarbejde med Bærebo, på næstemedlemsmøde – Vi har behov for:
Et statusmøde med Bærebo hvor hele bestyrelsen af økosamfundet har mulighed for at deltage
At Bærebo laver et estimat på forventet husleje i en Bærebo projekt lejligheder i Sorø.
Det mener vi er muligt, idet vi med rimelig stor sikkerhed, kan fastsætte kvadratmeter prisen på en bygningsparcel på Rørstensgrunden.
Jakob skriver til Bærebo med forslag om et møde i september.

Ad. pkt. 5.:
Der blev fastsat to datoer for medlemsmøder mandag d.7. oktober eller mandag d.21.oktober.
Michael reservere lokale på Værkerne.
Punkter til medlemsmøde:
Præsentation af Bærebo og Bærebo projektet (tidsplan, økonomi og koncept)
Præsentation af anden finansiering af byggeri på Rørstensgrunden.
Oplæg til økonomi i et andelsboligforening (nødstilfælde hvis lejeboligbyggeri viser sig at blive meget dyrt)

Ad. pkt. 6.:
Vi stopper med at modtage indskud til vi kender fremtiden for projektet på Rørstensgrunden.

Ad. pkt. 7.:
Hjemmesiden køre videre i sit nuværende layout, Michael opdater med referater mm.
Vi skal huske at tjekke om der er aktivitet på Facebook og svare på indlæg og spørgsmål. Carsten holder øje med Facebook.

Evt.
Vi mindede hinanden om, at vi skal huske dyrkningsparcellen.
Michael orienterede om af Sorø Kommune udbyder 15 parceller til bæredygtig bosætning ved Broby Græslod.

Referat af bestyrelsesmøde 29 apil

Referat bestyrelsesmøde 29 april

Referat af bestyrelsesmøde i Sorø Økosamfund d. 29.4.2019

Tilstede: Michael Torp, Ulla Martens, Carsten Ø Andersen, Esther Nielsen, Jakob Kaufmann (supl.).

Afbud: Jens Mathiassen

Ad. pkt. 1.:

Michael valgt til ordstyrer. Jakob er referent.

Ad pkt. 2.:

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand: Michael Torp.  Næstformand: Esther Nielsen. Kasserer: Ulla Martens, som assisteres praktisk regnskabsmæssigt af Elisabeth.

Ad. pkt. 3.:

Jakob refererede sine kontakter med med Niels Aalbæk Jensen (Sorø byråd: Å), Landsforeningen af økosamfund, Permatopia og ”Bærebo” vedr. spørgsmålet om en bebyggelse med en blanding af ejerboliger og almennyttige lejer-boliger. Erfaringen viser at det er besværligt, men ikke umuligt, bl.a. fordi man så arbejder med to forskellige lovgivninger og fordi nogle kommuner er skeptiske overfor almennyttigt byggeri.

Niels Aalbæk J. mener at borgmesterens udmelding om at han ikke ønsker leje-boliger, primært er økonomisk begrundet (medfinansieringen på 10%) og opfordrede os til at tage et ny møde med borgmesteren.

Stemningen var for at arbejde videre med både lejer- og ejer-boliger i Sorø Øko-samfund, men vi har brug for mere viden om hvordan.

Både ”Bærebo” og Permatopia har projekter med blanding af ejer- og lejer-boliger og vi vil trække på viden og know-how derfra. Michael og Jakob vil arrangere et møde med dem.

Først derefter tager vi stilling til grundlaget for et nyt møde med borgmesteren.

Esther refererede fra sine kontakter med pensionsselskaber vedr. financiering; foreløbig PENSAM, som er interesserede, men måske ikke helt på linje med vore visioner. Esther og Michael følger op med kontakter til flere.

Ad. pkt, 4.:

Vi har set nærmere på Bærebo´s projektkoncept, som ser lovende ud; har værdier og visioner i høj grad på linje med vore og har professionelle fag-kompetencer tilknyttet, som vi godt kunne bruge. Se: www.baerebo.dk.   Bærebo vil gerne samarbejde (søger netop nu nye projekter på Sjælland), så vi vil på mødet med dem (ad. pkt.3) undersøge hvad de tilbyder og hvad det vil indebære. Men vi vurderede at en form for samarbejde er givtigt for os.

I sidste ende er vores valg, om vi vil bruge dem delvist som rådgivere, eller lade dem overtage hele processen. Det vurderes på nyt bestyrelsesmøde.

Ad.pkt. 5.:

Hjemmesiden skal opdateres og vi skal sikre os at overholde persondatalovens regler mht. udsendelse af nyhedsbreve og persondata. Hjemmesiden må også gerne tage sig bedre ud end nu. Vi besluttede at tre-dele opgaven:

Michael er ansvarlig for og tager stilling til hvilke opdateringer og nyheder der skal på hjemmesiden hvornår.

Esther tilser at den overholder persondataloven og opretter nyhedsbrev-modul.

Ulla´s mand står for praktisk at vedligeholde hjemmesiden efter Michaels bud.

Ad.pkt. 6.:

Bestyrelsens kommende tiltag er dermed:

 • Møde med Bærebo og evt. repr. fra Permatopia (Michael, Jakob & Esther)
 • Fortsat kontakt med pensionsselskaber (Esther & Michael)
 • Opdatering mv. af hjemmeside – ad. pkt. 5
 • nyt møde med borgmesteren (Michael , Ulla m.fl.)

Ad. pkt. 7.:

Næste medlemsbegivenhed bliver medlemsdag i ”hulelandsbyen” v.Kongskilde. Carsten finder en dato i ultimo august / primo sept. og kontakter Sofie.

Evt.:

Carsten foreslår at vi skifter til Merkur bank.

Ref.:  Jakob Kaufmann

Bestyrelsesmøde 30. januar

Sorø Økosamfund, bestyrelsesmøde, Referat d. 30.01.2019
Tilstede: Carsten, Karen, Michael
Valgt til ordstyrer: Karen, som referent: Michael
1. Nyt fra politikerne – skal vi forsætte det ’politiske spor’?
Svar fra Anne Madsen gav ikke nyt. Vi forfølger ideen om et dialogmøde – tages op på næste bestyrelsesmøde.
Udkast til mail om venteliste godkendt.
Spørgsmål til Inger/ Jens: kan vi få adgang til hjemmesiden (brugernavn og password) og underskrift til banken af ny underskriftberettiget (det sidste er efterfølgende løst – ref.).
2. Alternativ finansiering.
Vi kontakter pensions-selskaber telefonisk inden vi sender Jens’ materiale. Vi spørger Ester om hun behøver sparring. Michael er kontaktperson i bestyrelsen.
3. Generalforsamling/medlemsmøde
G.F. afholdes søndag d. 31. marts kl. 15-16.30
Der skal findes 1 nyt bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter. Vi opfordrer medlemmer til at opstille. Valg af ny kasserer er vigtigst. Vi minder om kontingentbetaling i næste mail med indkaldelsen til GF.
4. Medlemsdagen
Der er pt. 17 tilmeldte og 3 afbud. Planlægning er i gode hænder. Der lægges op til stort deltagerengagement. Vi beder om betaling for madindkøb på dagen, foreningen dækker et evt. underskud.
5. Andet
Vi har fået en henvendelse om deltagelse i platform om partnerskaber. Vi takker ja – Karen vil følge op.

referat bestyrelsesmøde – Sorø Økosamfund d 30.1.2019

medlemsmøde 13. jan

REFERAT AF MEDLEMSMØDE 13/1
Dagsorden:
1. Sygemelding fra Jens Wamsler. Orientering fra bestyrelsen og drøftelse af planer om varetagelse af kassererfunktionen mv.
2. Orientering fra bestyrelsen om de ændrede signaler fra borgmesteren og drøftelse af de mulige konsekvenser af en usikker tidshorisont mv. (arbejdsgrupper på stand by? Ingen optag på boliglisten?)
3. Debat om valg af strategier, f.eks.
– Påvirkning af det politiske niveau (via kontakter i byrådet)
– Offentlig debat
– Undersøgelse af alternativ finansiering
– Avisomtale af Sorø Økosamfunds rolle i forhold til FN’s verdensmål
– Andre forslag fra medlemmerne
4. Medlemsdagen 3/2 kl. 11-17
5. Evt.

Referat medlemsmode 13-1-2019