Referat af bestyrelsesmøde 28. august 2019

Referat af bestyrelsesmøde i Sorø Økosamfund d. 28.8.2019
Tilstede: Michael Torp, Ulla Martens, Carsten Ø Andersen, Jens Mathiassen, Esther Nielsen.
Afbud: Jakob Kaufmann, med på telefon under punkt 4.

Dagsorden
1.Valg af ordstyrer og referent
2.Godkendelse/tilføjelser til dagsorden
3.Behov for justering af strategi? – eller målsætning?
4.Opsummering på Bærebo’s udmeldinger (Jakob)
5.Medlemsmøde (Carsten)
6.Medlemsstatus og evt. ændring af opskrivningsprocedure (Michael)
7.Hjemmesiden og Facebook – vedligeholdelse/opkvalificering (Michael)
Evt.

Ad. pkt. 1.:
Ulla valgt til ordstyrer. Esther er referent.

Ad. pkt. 2.:
Blev godkendt.

Ad. pkt. 3.:
Der var enighed om at målet er uændret og det fortsat er højt prioriteret, at økosamfundet kommer til at omfatte Almennyttigt byggeri.
Strategien er at vi hurtigst muligt får en klar aftale med Bærebo.
Vi vurder at kommunen efter næste kommunalvalg vil være venligere stemt for etablering af økosamfund i Sorø.
I yderste konsekvens vil tidshorisonten til etablering af Sorø økosamfund blevet væsentligt forlænget, i det tilfælde skal det vurderes om indskuddene skal tilbagebetales til medlemmerne.
Hvis det ikke viser sig at være muligt at etablere lejeboliger til fornuftige huslejer, vurdere vi at det nu hvor renten er lav bør undersøges hvad økonomien i etablering af en andelsboligsforening vil være. Vi er dog enige om at ren andelsboligforening kun er en strategi hvis alle andre muligheder
for etablering af økosamfundet på Rødstensgrunden er udtømt.
Esther kontakter byggefirmaet ”Egen Vinding og Datter” (er pioner på bæredygtigt byggeri)

Ad. pkt. 4.:
Jakob var med på telefon under dette punkt.
Der var enighed om at vi fortsætter dialogen med Bærebo.
Idet vi ønsker at fremlægge et beslutnings oplæg om fortsat samarbejde med Bærebo, på næstemedlemsmøde – Vi har behov for:
Et statusmøde med Bærebo hvor hele bestyrelsen af økosamfundet har mulighed for at deltage
At Bærebo laver et estimat på forventet husleje i en Bærebo projekt lejligheder i Sorø.
Det mener vi er muligt, idet vi med rimelig stor sikkerhed, kan fastsætte kvadratmeter prisen på en bygningsparcel på Rørstensgrunden.
Jakob skriver til Bærebo med forslag om et møde i september.

Ad. pkt. 5.:
Der blev fastsat to datoer for medlemsmøder mandag d.7. oktober eller mandag d.21.oktober.
Michael reservere lokale på Værkerne.
Punkter til medlemsmøde:
Præsentation af Bærebo og Bærebo projektet (tidsplan, økonomi og koncept)
Præsentation af anden finansiering af byggeri på Rørstensgrunden.
Oplæg til økonomi i et andelsboligforening (nødstilfælde hvis lejeboligbyggeri viser sig at blive meget dyrt)

Ad. pkt. 6.:
Vi stopper med at modtage indskud til vi kender fremtiden for projektet på Rørstensgrunden.

Ad. pkt. 7.:
Hjemmesiden køre videre i sit nuværende layout, Michael opdater med referater mm.
Vi skal huske at tjekke om der er aktivitet på Facebook og svare på indlæg og spørgsmål. Carsten holder øje med Facebook.

Evt.
Vi mindede hinanden om, at vi skal huske dyrkningsparcellen.
Michael orienterede om af Sorø Kommune udbyder 15 parceller til bæredygtig bosætning ved Broby Græslod.