Referat af medlemsmøde 21. oktober 2019

20 medlemmer, inkl. 4 fra bestyrelsen, var mødt frem.

Bestyrelsesformand Michael Torp indledte med en kort opridsning af baggrunden for mødet; dels byrådets afslag til almennyttigt byggeri på Rørstensgården, og dels bestyrelsens forslag om et tæt samarbejde med Bærebo A/S fremover.

Bestyrelsens motivation for at pege på Bærebo som samarbejdspartner er at:

 • De har værdier om bæredygtighed og beboerinddragelse som i høj grad svarer til vore
 • De har gode muligheder for at finde investorer og rejse den fornødne kapital hurtigt
 • De har erfaringer og kompetencer ift. forhandling med kommune, planlægning og byggestyring.

Bestyrelsen gav også en kort status på medlemstallet (55), samt heaf andel af indskydere (26), dvs. medlemmer med ret til en bolig når og hvis byggeriet af økosamfundet bliver en realitet.

Herefter fortalte Camilla Englyst om Bærebo’s baggrund og idegrundlag, med visuelle eksempler på fysiske udtryk, fra eksisterende bofællesskaber. Det var langt hen ad vejen en vision som flugter godt med Sorø Økosamfunds vision. Et eksempel på økonomien for en 75 m2 bolig ved henholdsvis ejer, lejer og andel blev vist (se den vedhæftede præsentation). Endelig præsenterede Bærebo et forslag om et stor-økosamfund på 5 storparceller, dvs. omtrent halvdelen af Rørstensgrunden! Præsenteret for kommunen gav forslaget dog (ikke uventet) det svar, at der skal bygges parcelhuse på nogle af parcellerne, og i sidste ende på mindst 3 af de i alt 12 storparceller.

Som en forudsætning for at lokke en investor til at bygge lejeboliger, forhandler Bærebo med kommunen om tilladelse at bygge et friplejehjem, dvs. ejet og drevet af eksterne aktører. Denne kombination af plejehjem og lejeboliger, ser en pensionskasse i flg. Bb. som en mere sikker investering. Plejehjemmet bliver ikke en del af økosamfundet, men er en forudsætning for at rejse kapitalen til at bygge lejeboliger. Friplejehjemmet foreslås placeret på den centrale storparcel med gården, hvor denne evt. kan bevares (helt eller delvist) til gavn for hele området inkl. økosamfundet. Desuden medkøbes et areal på ca. 1 hektar nord for Smedevej til økologisk dyrkning og evt. dyrehold.

Efter Camillas fremlæggelse havde medlemmerne mange spørgsmål og Camilla havde gode svar på de allerfleste. Nogle vedr. økonomien kunne hun dog af gode grunde ikke give præcise svar på endnu, men henviste til, at en del afhænger de kommende beboeres egne ønsker til graden af fællesfacilliteter, ude-arealer mv.

Anden del af mødet var forbeholdt medlemmerne, for at bestyrelsen kunne høre deres indtryk af og holdninger til et fortsat samarbejde med Bærebo. Der var lidt bekymring ift. at Bærebo endnu ikke har et fuldt ud realiseret et projekt og en tvivl om hvorvidt økonomien er realistisk omkring fællesfaciliteter (fælleshus + udearealer) i det viste pris-eksempel (her er der regnet med kun 6,4 m2, som fragår det beboede areal). Andre så det som en fordel at Bærebo ønsker at bruge os til at komme på landkortet med deres første projekt; det kan de fordi der allerede er lokalplan og byggemodning på grunden ved evt. køb nov. 2019. Tidsperspektivet fra evt. køb af grunden til færdigt byggeri er 1 – 1½ år.

Dette sammenholdt med Bærebos styrke på det finansielle og deres erfarne samarbejds-partnere gjorde, at de fremmødte medlemmerne i det store og hele udtrykte tillid til Bærebo’s vision og deres evne til at få Sorø Samfund realiseret.

Konklusionen på mødet blev at:

 • Bestyrelsen fortsætter samarbejdet med Bærebo A/S
 • Vi satser på køb af min. 2, men helst 3 storpaceller (á 18-22 boliger) med en blanding af leje-, andels- og evt. ejer-boliger.
 • Men også satser på option/forkøbsret på kommende udstykning af storparceller 2020.
 • Vi godtager planen om etablering af Fri-plejehjem, for at tiltrække pensionsselskaber som investorer.
 • Vi satser på medkøb af (en del af) af selve Rørstensgården som fælles –fælles facilitet.
 • Vi ønsker at hvert nabolag får et større fælleshus end forudsat i regne-exemplet i Bærebos præsentation (se vedhæftede) .
 • Vi medkøber areal nordvest for Smedevej (ca. 1 hektar) til dyrkning og evt. dyrehold.
 • Vi fortsat arbejder for prisbillige boliger, dog uden at gå på kompromis med bæredygtighed i materialer mv.
 • Vi undersøger muligheder for dispensationer fra lokalplanen mht. at få egen (hel eller delvis energi- og varmeforsyning.

Bærebo præsentation-Okt 2019

Referat: Michael Torp / Jakob Kaufmann